Pangen Qigong 1 laterale

Pangen Qigong 8 frontale
Pangen Qigong 2 laterale