Baji Sword Baji Quan Jian

Sanjiegun making bottone
Shifu Fabio Zambelli Kungfu 546 shaolin 1 – Copia