Always learn

Shaolin Kungfu Shi Xing Long 1
Ask yourself why